A. Mårtenssons Orgelfabrik AB
Thomas Hansson
Anders Sällström
Orgeln i Hammenhögs kyrka, invigd i mars 2003 Disposition
Det ursprungliga företaget grundades år 1909 av Anders Mårtensson som en fortsatt verksamhet av D. Hanssons pianofabrik i Lund. Man utökade sin verksamhet till att omfatta även kyrkorglar. 1917 förvärvades en fastighet på Bredgatan 36 som sedan dess har utgjort bolagets adress. Företaget ägdes och drevs från mitten av 1950-talet av grundarens söner Gunnar, Gösta och Helge intill början av 1970-talet, varefter sonsonen Göran Mårtensson innehaft ansvaret t.o.m år 2001.
Den första nytillverkade orgeln levererades 1914 (Giresta). I slutet av tjugotalet upphörde pianotillverkningen. 1936 tillverkades de första tonkancellådorna (Kristdala) och 1953 (Svenska Kyrkan, London) den första orgeln med mekanisk traktur. Under åren har drygt 500 orglar färdigställts.

Vi som numera äger firman heter Thomas Hansson och Anders Sällström. Vår målsättning är "back to basics". Vi önskar, med bibehållande av modern tillverkningsteknik då så är möjligt avseende kvalitet, nå tillbaka till äldre tiders kunskaper. Målet ska i första hand vara instrument för 2000-talet, men ingen orgel ska vara opåverkad av äldre epoker. Analogin med musik och andra konstformer blir då stor  "—Bryt gärna mot ett äldre synsätt, men bli först medveten om dess innebörd."

Vår viktigaste strävan avser en god ergonomi för musikern. Utgående från detta designar vi därefter våra orglar med moderna 2D- och 3D CAD-hjälpmedel. Genom detta kan vi förbättra åtkomligheten och därigenom förenkla det framtida underhållet. Att konstruktioner ska vara statiskt stabila är givetvis självklart. Slutmålet, en välklingande orgel, kan endast nås om stor medvetenhet genomsyrar tillverkningens alla faser.

Sedan många år utför vi alla förekommande arbeten på orglar med elektriska och pneumatiska regerverk. Regelbunden service, underhåll och renovering utgör viktiga delar för verksamhetens fem anställda.
Som grund för yrket ligger hantverket. Om alltför många och viktiga delar av orgeln endast köps in och monteras, kommer därigenom en brist på tillverkningskunskap att uppstå. Detta blir till förfång för designen. Vi ska därför fortsätta att tillverka väderlådorna själva. I så stor omfattning som möjligt ska även tillverkningen omfatta övriga detaljer. Undantag är dock de fall då inga specifika orgelbyggarkunskaper behövs t.ex. träbalkar till ställningar.

För mer information och bildmaterial, besök gärna vår egen hemsida: www.martenssonsorgelfabrik.se

Thomas Hansson                Anders Sällström

A. Mårtenssons Orgelfabrik AB

Nöbbelövs mossaväg 3
226 60  Lund
046-211 11 19
Fax 046-211 17 98

E-post:  martenssons.orgelfabrik@work.utfors.se

Hemsida: www.martenssonsorgelfabrik.se


Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar